پیشرو ایران

شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشروایران

پیشرو در سرمایه گذاری

پیشرو در تامین مالی

پیشرو دربخش انرژی کشور

شناخته شده در سطح خاورمیانه

سرمایه گذاری بخش انرژی

با نگاهی هوشمندانه به فرصت های بخش انرژی کشور توانسته ایم سبد های سرمایه گذاری خود را توسعه دهیم.

منابع ارزشمند مالی

با استفاده از تخصصمان توانسته ایم سهم خوبی از بازار سرمایه را جذب کنیم و منابع مالی ارزشمندی را بسازیم.

نام تجاری شناخته شده

با استفاده از فعالیتهای نیروی انسانی متخصص توانسته ایم نام تجاری شناخته شده و ارزشمندی را در سطح منطقه ایجاد کنیم.

چشم انداز

پیشرو در سرمایه گذاری و تامین مالی در بخش انرژی کشور و شناخته شده در سطح خاورمیانه.

ماموریت

با استفاده از نیروی انسانی متخصص، نام تجاری شناخته شده، منابع ارزشمند مالی و با نگاه هوشمندانه به فرصتهای بخش انرژی کشور، از طریق توسعه سبد سرمایه گذاری ها و متنوع نمودن ترکیب تامین منابع مالی در جهت توسعه مزیت های رقابتی شرکت و رضایت ذینفعان گام برمیداریم.

اهداف کلی

اهداف کلی ما در فعالیت های شرکت.

 • بهینه نمودن ترکیب منابع انسانی.
 • افزایش منابع مالی.
 • توسعه شراکت مداری داخلی و خارجی.
 • حضور در بازار های جذاب سرمایه گذاری جهانی در بخش انرژی.
 • بهینه نمودنو متوازن سازی ترکیب سبد سرمایه گذاری.
 • افزایش بازده حقوق صاحبان سهام.

استراتژی ها

 • منابع انسانی

  جذب و توسعه منابع انسانی.

 • تامین مالی

  متنوع سازی روشهای تامین مالی با تاکید بر استفاده از ابزار های بازار پول و سرمایه.

 • سرمایه گذاری پتروشیمی و پالایشگاهی

  سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی با تاکید بر استفاده از فرصت های اصل ۴۴٫

 • بازار سرمایه

  تغییر ساختار شرکت متناسب با مشاغل مورد نیاز جهت ورود به بازار سرمایه.

 • خدمات جانبی حفاری

  اقدام به ایجاد نمایندگی و یا تاسیس شرکت خدمات جانبی حفاری در کشور های دیگر.